Lokalni pracodawcy w Koszalinie mają możliwość skorzystania ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w ramach utworzenia nowego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Program „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” zakłada wsparcie w postaci pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, dla osoby zarejestrowanej w PUP Koszalin.

Jest to program polegający na wsparciu rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu warunków dla powstawania nowych miejsc pracy, które traktowane są jako swoisty element rozwoju rynku pracy oraz przeciwdziałania bezrobociu.

Program wsparcia, czyli pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może zostać wypłacona w maksymalnej wysokości do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Przewidziane jest to dla osób, które nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej. Skorzystać z pożyczki mogą także absolwenci szkół i uczelni wyższych, którzy ukończyli szkołę lub otrzymali tytuł zawodowy maksymalnie do 4 lat wstecz. O pożyczkę starać się mogą także zarejestrowani bezrobotni, studenci ostatniego roku studiów wyższych zarówno I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Pożyczka może zostać przyznana także w wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w ramach utworzenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, w szczególności dla bezrobotnego skierowanego do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie.

Powyższe obowiązuje w pierwszej kolejności dla osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej. Następnie dla: podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. W ramach tej pożyczki uwzględnione są także żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program wsparcia zakłada także dodatkowe formy, którymi są: doradztwo oraz szkolenia przewidziane dla pożyczkobiorców biorących udział w programie. Działania skierowane są głównie na obszar dotyczący zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości, a także warunków ubiegania się o wsparcie.

Zostaw komentarz