Inspektor ochrony zabytków

 1. Praca Koszalin
 2. Praca
 3. Inspektor ochrony zabytków
Filter
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 133348

Warunki pracy

·        Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.


·        Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.


·        Obsługa monitorów ekranowych.


·        Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer,  wspólną drukarkę, telefon stacjonarny.


·        Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Delegatury, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów i windy


 


 

Zakres zadań

 • - prowadzenie postępowań i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ i Kierownika Delegatury projektów decyzji i postanowień w sprawach dot. ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie określonych gmin
 • - przeprowadzanie kontroli stanu zabytków znajdujących się na terenie określonych gmin, sporządzanie protokołów z kontroli oraz projektów zaleceń pokontrolnych lub notatek służbowych, wykonywanie dokumentacji fotograficznych obiektów
 • •opracowywanie zaleceń konserwatorskich do działań przy zabytkach na wniosek właściciela lub z urzędu
 • •opracowywanie opinii konserwatorskich dot. zabytków znajdujących się w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz opinii do GEZ, PONZ i WEZ współpraca z inspektorem prowadzącym zagadnienia planowania przestrzennego
 • •dokonywanie odbiorów wykonanych prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach pod względem prawidłowości ich wykonania i zgodności z wydaną decyzją ZWKZ formułowanie potrzeb w zakresie badan i dokumentacji zabytków znajdujących się na podległym terenie (dokumentacja konserwatorska, inwentaryzacja, karty zabytków nieruchomych itp.)
 • •prowadzenie postepowań egzekucyjnych w trybie przepisów o egzekucji w administracji oraz prowadzenie postępowań dotyczących kar pieniężnych na właścicieli zabytków nieruchomych, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Delegatury i ZWKZ
 • •przygotowywanie rocznych planów kontroli zabytków nieruchomych oraz sporządzenie planów pracy, w tym formułowanie potrzeb w zakresie badań i dokumentacji zabytków nieruchomych, przygotowywanie wniosków do rocznego planu finansowego o zlecenie opracowań dokumentacji, inwentaryzacji, kart, ekspertyz, itp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe profilowane w specjalnościach: architektura, budownictwo, konserwatorstwo, ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo, historia sztuki lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • •bardzo dobra znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego (WORD, EXCEL, ACCESS). Znajomość KPA, oraz przepisów dot. zabytków, znajomość procedur dotyczących postępowania administracyjnego w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • •prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

extraDACH

Lokalizacja: Koszalin

Opis stanowiska aktywna sprzedaż, rzetelna obsługa klientów w oddziale i w terenie, obsługa bieżących zamówień, przygotowywanie ofert i finalizowanie sprzedaży, pozyskiwanie nowych klientów, ciągła poprawa jakości obsługi klienta, zapewnienie stałego...

 • wczoraj

KRKA Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: Koszalin

CEL PRACY promocja leków Rx w środowisku lekarzy i farmaceutów reprezentowanie firmy podczas zjazdów i konferencji naukowych stałe doskonalenie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych OCZEKUJEMY wykształcenia wyższego jako warunek konieczny (mile widziany...

 • wczoraj