Specjalista

 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Specjalista
Filter
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 81087

Warunki pracy

Budynek wyposażony w windę oraz podjazd dla niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi akta osobowe, sporządza umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Sporządza świadectwa pracy, itp.
 • Prowadzi i rozlicza ewidencję czasu pracy, urlopów, itp.
 • Sporządza listy płac
 • Prowadzi sprawy związane z przepisami BHP
 • Sporządza i rozlicza umowy cywilno-prawne (umowy o dzieło, umowy zlecenia)
 • Prowadzi dokumentację zgłoszeniową do ZUS, sporządza rozliczenia z ZUS z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych (praca w programie PŁATNIK),
 • Obsługuje program kadrowo-płacowy
 • Prowadzi ewidencję i rozrachunki dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sprawozdawczości GUS
 • Sporządza inne sprawozdania, zestawienia i raporty wymagane przepisami lub wynikające z potrzeb instytucji
 • Rozlicza delegacje pracownicze

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub średnie ekonomiczne lub administracyjne


doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w jednostkach sektora finansów publicznych o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
 • Umiejętność obsługi komputera i innych rządzeń biurowych
 • Bardzo dobra znajomość Pakietu MS Office (głównie Excel)
 • Znajomość obsługi programu Płatnik (ZUS)
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na ww. stanowisku
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Nieposzlakowana opinia
 • Znajomość obsługi programu kadrowo-płacowego R2Płatnik
APLIKUJ TERAZ

// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

KOBYLARNIA S.A.

Lokalizacja: Koszalin

analiza projektów numerycznych i przygotowanie danych do wykorzystania w systemach sterowania z wykorzystaniem nawigacyjnych systemów satelitarnych (GPS) modelowanie geodezyjne 3D dla potrzeb wykorzystania w systemach sterowania maszynami budowlanymi obsługa...

 • wczoraj

PEKABEX

Lokalizacja: Sianów

Opis stanowiska: Analiza dokumentacji technicznej; Organizowanie przebiegu prac budowlanych; Kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i nadzorowanie bieżących robót; Prowadzenie rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn; Organizowanie pracy...

 • wczoraj