Podinspektor/ inspektor ds. elektro-energetycznych

  1. Strona główna
  2. Praca
  3. Podinspektor/ inspektor ds. elektro-energetycznych
Filter
Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu
Podinspektor/ inspektor ds. elektro-energetycznych
Miejsce pracy: Kołobrzeg
Numer: StPr/21/0350
OBOWIĄZKI:
Nadzór nad prawidłową eksploatacją oświetlenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, planowanie i nadzorowanie usług związanych z utrzymaniem infrastruktury oświetleniowej, koordynowanie zadań związanych z obowiązkami Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie zaopatrzenia w energię elekryczną, energię cieplną i inne źródła energotwórcze, prowadzenie działań i przedsięwzięć związanych z budową nowego oświetlenia i modernizacją istniejącego, rozliczanie wykonanych usług w zakresie zużycia energii elektrycznej na oświetlenie, nadzorowanie usługi związanej z oflagowaniem ulic miasta-święta narodowe, realizacja rzeczowa i finansowa zadań uchwalonych w budżecie miasta, związana z pełnioną funkcją, opiniowanie założeń do dokumentacji projektowych, koncepcji i projektów dot. infrastruktury oświetleniowej i energetycznej GMK, przygotowanie umów na realizację zadań w zakresie zajmowanego stanowiska oraz ponoszenie odpowiedzialności z tytułu prawidłowego wykonania warunków umowy, przygotowanie projektów uchwał wynikających z obiązujących ustaw związanych bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem, przygotowywanie materiałów do udzielania zamówień publicznych na zadania ujęte i uchwalone w budżecie miasta, realizowane na zajmowanym stanowisku, uczestniczenie w pracach komisji przetargowej,występowanie o warunki o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, współdziałanie z wydziałami własnej jednostki i innymi inwestorami w zakresie realizacji na terenie GMIK inwestji dotyczących oświetlenia, odpowiedzialność za realizację spraw finansowych w ramach nadzoru nad realizacją zadań, prowadzenie ewidencji wydatkowania środków budżetowych i celowych, sprawdzanie, zatwierdzanie kosztorysów i faktur, realizacja zadań z zakresu oświetlenia świątecznego i okolicznościowego, propagowanie działań proekologicznych w zakresie obniżania mocy pobieranej przez urządzenia, uczestniczenie w pracach Zespołu ds. kordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Kołobrzeg, udzielanie inf. organom i os. fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania, w tym udostępniania inf. o środowisku i jego ochronie, obsługa interesantów w czasie godz. pracy, zarówno w sprawach dotyczących zajmowanego stanowiska jak i w sprawach w kompetencji wydziału, opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zawierania umów dzierżawnych, zmiany przeznaczenia funkcji gruntów pod kątem prowadzonych zagadnień, prowadzenie ewidencji pism i dokumentów w zakresie zajmowanego stanowiska w formie teczek, rejestrów opisanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także prowadzenie bieżacej korespondencji, współpraca z wydziałami własnej jednostki w zakresie pozyskiwania, monitorowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Praca w budynku Urzędu ul. Armii Krajowej 12, a także w terenie w godzinach 07:30-15:30.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne, kierunek: elektryka, elektrotechnika, elektronika, mechatronika, budownictwo
Uprawnienia: obsługa komputera pakiet Ms Office
Uprawnienia: bardzo dobra obsługa komputera i internetu
Uprawnienia: samodzielność


Wymagania dodatkowe:

Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole
Uprawnienia: kreatywność


Wymagania inne:

jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzlakowana opinią, potrafi obsługiwać programy inf.prawnej, zna przepisy prawne w zakresie: ustawy prawo budowlane, ustawy prawo energetyczne, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa prawo zamówień publicznych. Preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (Podinspektor: nie wymagane, Inspektor: 2 lata) i w pracy w samorządzie terytorialnym.

Miejsce pracy:

Kołobrzeg


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 200 - 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

Budimex SA

Lokalizacja: Koszalin

Jeżeli jesteś studentem, którego interesują zagadnienia związane z ekonomią, finansami oraz chciałbyś poznać specyfikę pracy ekonomisty na kontrakcie budowlanym, dołącz do nas! W ramach realizowanej praktyki będziesz wspierał zespół w następujących...

  • wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu

Lokalizacja: Kołobrzeg

Przewóz osób i towarów. Praca na terenie woj. zachodniopomorskiego, w godz. 7:00-15:00, również w soboty i niedziele. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: prawo jazdy kat. B

  • wczoraj