Asystent rodziny

  1. Praca Koszalin
  2. Praca
  3. Asystent rodziny
Filter
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Koszalin
Numer: StPr/21/2553
OBOWIĄZKI:
Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku asystenta rodziny należy między innymi: 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. 2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej. 3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, rozpoznanie i diagnoza potrzeb itp. 4. Wspieranie aktywności społecznej rodzin. 5. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych. 6. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. 7. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowych ocen. 8. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach. 9. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

szczegółowe informacje dotyczące wymagań znajdują się na stronie www.cus.koszalin.ibip.pl, Wymagania niezbędne: 1. Asystentem rodziny może być osoba, która: 1) posiada: a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12. ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 - letni staż pracy z dziećmi lub rodziną lub d) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także udokumentowane co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. 2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, 3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5) posiada obywatelstwo polskie, 6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 2. Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie. II. Preferowane cechy osobowościowe: 1. Asertywność, 2. Umiejętność kontaktów z klientem, 3. Organizacja i umiejętność samodzielnej pracy, 4. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej, 5. Odporność psychiczna, 6. Kreatywność. III. Wymagania dodatkowe: 1. Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 2. Znajomość Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 3. Znajomość ustawy o pomocy społecznej, 4. Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 5. Znajomość obsługi komputera i programów biurow.

Miejsce pracy:

Koszalin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 100 - 3 720 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie// Sprawdź najnowsze ogłoszenia pracodawców:

PKO Bank Polski

Lokalizacja: Darłowo

Umowa na czas określony PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Darłowie

  • dzisiaj

KOBYLARNIA S.A.

Lokalizacja: Bobolice

Budowa drogi: S11 Zakres obowiązków: kompleksowa organizacja budowy kierowanie wykonawstwem robót na budowie zgodnie z harmonogramem i dokumentacją techniczną terminowa i prawidłowa realizacja zadań pełnienie nadzoru technicznego i finansowego nad...

  • dzisiaj